Torre Diagonal ZeroZero

(Barcelona)

Projecte de sectorització acústica d’espais de la Torre Diagonal ZeroZero de Telefònica de Barcelona.

A petició de l’arquitecte Enric Massip es realitza un projecte per a la sectorització acústica de diversos espais que estan acústicament acoblats per les escales d’accés. Degut a canvi d’usos, respecte als projectats, es perceben sorolls provinents d’altres espais que poden ser molestos. Es contemplen les solucions de compartimentació, eliminació de transmissions indirectes a través de les solucions constructives existents i conductes i instal·lacions, reducció del nivell de soroll d’impacte a les escales existents i millora de l’absorció sonora dels recintes.

Aquest projecte es realitza l’any 2016 i s’executa el mateix any. Per certificar els resultats obtinguts es realitzen mesuraments de l’aïllament acústic a soroll aeri d’acord amb la norma UNE-EN ISO 16283-1 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo i conforme a les directrius addicionals de l’Annex C al tractar-se  de recintes singulars. Se sobrepassen els objectius establerts i calculats en projecte i el que és més rellevant, el client confirma l’eficàcia de les  solucions executades i la seva satisfacció.

Les fotos de l’edifici són cortesia d’Enric Massip (EMBA).