T’oferim les solucions òptimes en les nostres àrees de treball i serveis

Acústica ambiental

Definim les mesures correctores per a poder complir amb els valors límit exigibles

 • Mesures de soroll ambiental, comprovació del compliment d’ordenances municipals reguladores de sorolls i vibracions.

 • Mesurament del soroll comunitari: avaluació de l’exposició al soroll en entorns sorollosos complexes, amb múltiples fonts, així com dels nivells de soroll en aquests entorns. (trànsit rodat, activitats industrials i comercials).

 • Projectes de predicció de nivells d’immissió de soroll procedent d’infraestructures i determinació de mesures correctores.

 • Predicció dels nivells d’immissió de soroll de tràfic d’infraestructures viàries segons Norma NMPB.

 • Predicció dels nivells d’immissió de soroll de tràfic d’infraestructures viàries segons Norma CTRN (LAeq) i CTRN (L10)

 • Predicció dels nivells d’immissió de soroll industrial segons Norma ISO 9613.

 • Predicció dels nivells d’immissió de soroll de tràfic d’infraestructures ferroviàries conforme Norma RLM2.

 • Estudis d’impacte ambiental en tot tipus d’activitats industrial i comercial.

Acústica arquitectònica

Calculem i dissenyem les solucions constructives i de condicionament acústic en tots els nostres projectes.

Aïllament acústic en l’edificació
 • Elaboració de projectes d’aïllament acústic en l’edificació, en el que es contempla la reducció del soroll de transmissió aèria i estructural entre els espais interiors i façanes dels edificis. Es fa referència a les exigències mínimes d’aïllament de sorolls aeri i d’impacte que determina el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic HR- Protecció enfront el soroll, d’obligat compliment.
 • Projectes d’aïllament acústic en locals d’activitats classificades.
 • Predicció d’aïllament acústic en l’edificació segons Norma UNE-EN 12354-1, UNE-EN 12354-2 i UNE EN 12354-3.
 • Assajos “in situ” dels aïllaments proporcionats pels elements separadors d’estances i habitatges, segons normes ISO.
 • Verificació i certificació del compliment dels nivells mínims exigits en l’esmentat Codi Tècnic de l’Edificació.
Control de soroll de les instal·lacions, climatització, aparells elevadors, sanejament...
 • Mesures i caracterització de sorolls i vibracions provinents de les instal·lacions dels edificis.
 • Estudis de millora, correcció, aïllament i insonorització d’equipaments de l’edificació per garantir el compliment de la normativa vigent (Codi Tècnic de l’Edificació DB-HR): aires condicionats, ascensors, sistemes de ventilació, compressors…
 • Mesura, avaluació i correcció de vibracions estructurals i vies de transmissió.
 • Creació d’entorns silenciosos utilitzant sistemes d’enginyeria per reduir la intrusió sonora i les molèsties per vibracions dels equipaments dels habitatges i les indústries.
Acústica de teatres, auditoris i sales de concert.
   Condicionament i aïllament d’aules i conservatoris. Condicionament d’espais públics: restauració, pavellons polivalents…
 • Mesura dels principals paràmetres d’avaluació de sales: temps de reverberació TR60, Early Decay Time EDT, temps central Ts, claredat C(=, fracció d’energia lateral LF, intel·ligibilitat de la paraula STI i RASTI, relació senyal/soroll SNR, etc.
 • Disseny d’interiors per obtenir unes bones condicions acústiques en la transmissió i reproducció del so, això com alts índex d’intel·ligibilitat.
 • Caracterització d’espais interiors mitjançant programes de simulació i predicció tenint en compte les fonts de soroll i els punts de recepció.

Control de soroll

Calculem i dissenyem les solucions adequades per edificis residencials, comercials, industrials o de serveis.

 • Mesura, avaluació i control de soroll i vibracions. Disseny i implementació de mesures correctores, encapsulament de maquinaria, silenciadors, etc.

 • Caracterització de maquinària i instal·lacions, predicció de les mesures correctores mitjançant programes de simulació, reducció dels nivells d’emissió de les màquines.

 • Control de soroll i vibracions d’equips de climatització industrial, fred comercial, columnes de refrigeració, cogeneradors, compressors, etc.

 • Mesura, avaluació i correcció de vibracions estructurals i vies de transmissió.

 • Caracterització acústica d’ambients laborals.

 • Projectes de control de soroll industrial per l’adequació dels nivells d’emissió als valors límits d’immissió normatius.

 • Predicció dels nivells d’immissió de soroll industrial segons Norma ISO 9613-1, ISO 9613-2, VDI2571.

 • Predicció dels nivells d’immissió de soroll industrial segons Norma DAL32.

Reforç electroacústic

Dissenyem els sistemes de so per a instal·lacions d’interiors i exteriors amb requeriments elevats.

 • Equipament de sales de concert
 • Equipament per teatres
 • Equipament per recintes polivalents
 • Equipament per pavellons esportius, etc.