SiS, habilitada com a Entitat de Control de Prevenció de la Contaminació Acústica (022-EC-PCA)

SiS, consultoria acústica, des de l’any 1999 i fins l’any 2008 realitza de forma continuada i ininterrompuda més de mil assajos de nivells de pressió sonora, aïllament acústic en edificació i qualitat acústica en edificació, nivells de potència de maquinària i de plantes industrials. Amb aquest bagatge la direcció aposta fermament per la implementació de la norma de qualitat UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisits generals relatius a la competència dels laboratoris d’assajos i calibració.

SiS, laboratori d’acústica neix com a branca de l’enginyeria i actua com a laboratori d’assajos independent.

Després d’un període d’implementació i reestructuració de l’enginyeria, l’any 2011 inicia el procés per sol•licitar l’habilitació com a Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica amb l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col•laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Des del moment en què s’implementa la ISO/IEC 17025, i fins enguany, s’han realitzat més de sis-cents assajos mantenint la línia iniciada l’any 1999.

L’any 2012 es finalitza favorablement el procés d’auditories i SiS, consultoria acústica sl és habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya com a Entitat de Control de Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA) amb el codi 022-EC-PCA i data de resolució del 21 de juny de 2012 (D.O.G.C. Núm. 6189 – 9.8.2012).

L’abast de l’habilitació és en:

Control de la qualitat acústica en edificació: aïllament acústic in situ (QE)

UNE-EN ISO 16283-1

Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

UNE-EN ISO 16283-2

Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos.

UNE-EN ISO 16283-3

Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada.

UNE EN-ISO 140-4

Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales y evaluación del índice global según norma UNE EN-ISO 717-1. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

UNE-EN ISO 140-5

Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo de elementos de fachada y fachadas y evaluación del índice global según norma UNE EN-ISO 717-1. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

UNE EN ISO 140-7

Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos y evaluación del índice global según norma UNE EN ISO 717-2. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos.

UNE-EN ISO 3382-1

Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Recintos de espectáculos.

UNE-EN ISO 3382-2

Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios.

Nivells sonors en activitats i infraestructures (NS)

UNE-EN ISO 1996-2

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental, en el marc de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Els anys d’experiència i la fidelitat dels clients avalen la qualitat de la nostra feina

Amb l’acreditació d’EC-PCA fem un pas més i refermem la confiança dels nostres clients en la qualitat dels assajos que realitzem.

Fora de l’abast de l’acreditació realitzem diversos assajos que donen servei a les activitats industrials i a l’acústica arquitectònica. Aquests assajos pretenen donar un servei addicional al de la verificació del compliment de la normativa vigent, assessorant amb uns costos raonables la I+D en el desenvolupament de productes.

Aquest assessorament, altament especialitzat, és possible a partir de la utilització de tècniques de mesurament basades en la intensitat sonora, essent una de les poques enginyeries que ofereixen aquests serveis.

Les tècniques basades en intensimetria permeten, principalment, la determinació del nivell de potència (ISO 9614-1:1993. Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 1: Measurement at discrete points i ISO 9614-2:1996. Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 2: Measurement by scanning), la identificació de fonts sonores i el mesurament de transmissions sonores (UNE-EN ISO 15186-2:2011. Acústica. Medición del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos de construcción utilizando intensidad sonora. Parte 2: Mediciones in situ) i de l’absorció sonora. Mesurar els nivells de potència sonora d’una font amb independència de les condicions de contorn redueix notablement els costos dels assajos al no ser necessari el desplaçament de les màquines a sales anecoiques o reverberants.

El conjunt d’assajos fora de l’abast de l’acreditació i agrupats per famílies són:

Mesuraments de nivells potència sonora a partir de pressió sonora

UNE-EN ISO 3743-1

Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora y de los niveles de energía sonora de fuentes de ruido a partir de la presión sonora. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas movibles en campos reverberantes. Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras.

UNE-EN ISO 3744

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de ingeniería para un campo esencialmente libre sobre un plano reflectante.

UNE-EN ISO 3746

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Método de control utilizando una superficie de medición envolvente sobre un plano reflectante.

UNE-EN ISO 3747

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de las fuentes de ruido utilizando la presión acústica. Métodos de ingeniería/peritaje para la utilización in situ en un entorno reverberante.

ISO 8297

Acoustics. Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment. Engineering method.

Mesuraments de nivells potència sonora a partir d’intensitat sonora

ISO 9614-1

Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 1: Measurement at discrete points.

ISO 9614-2

Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 2: Measurement by scanning.

Mesuraments de transmissions sonores i paràmetres acústics en edificació i recintes

UNE-EN ISO 15186-2

Acústica. Medición del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos de construcción utilizando intensidad sonora. Parte 2: Mediciones in situ.

UNE-EN ISO 18233

Acústica. Aplicación de nuevos métodos de medición en la acústica de los edificios y recintos.

UNE-EN ISO 3382-3

Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 3: Oficinas diáfanas.

UNE-EN ISO 10052


Acústica. Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo y de la transmisión de ruidos de impacto y de equipamientos. Método de control.

Mesuraments de l’exposició al soroll de treballadors

UNE-EN ISO 9612

Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de ingeniería.

Mesuraments de nivells de vibracions
  • Mesurament de vibracions produïdes per maquinària, mitjans de transport, etc

  • Avaluació del compliment dels valors límit d’immissió de les vibracions segons l’Annex 7 de la Llei catalana 16/2002.