ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC D’UNA INDÚSTRIA DE TRANSFORMACIÓ MINERAL
(Girona)

L’any 2019 es redacta l’estudi d’impacte acústic i projecte de control del soroll d’una indústria pesada de transformació mineral.

Es mesuren els nivells de potència acústica de les fonts interiors de les naus industrials i de les fonts que radien a l’exterior i s’implementa el model predictiu per calcular els nivells d’immissió a les posicions receptores de l’entorn de l’activitat industrial.

Es determina la influència de cada font en els nivells sonors globals i a partir de l’anàlisi de les dades s’estableix l’ordre de prioritats en l’aplicació de mesures correctores i per reduir els nivells sonors en immissió. Prèviament es realitzen diversos mesuraments per calibrar el model predictiu i posteriorment per comprovar la fiabilitat dels càlculs amb aturades controlades de diverses fonts.