Estudi d’impacte acústic de l’ampliació d’una pedrera (Alt Empordà)

L’any 2019 es redacta l’estudi d’impacte acústic de l’ampliació d’una pedrera al terme municipal de Llers (Alt Empordà).

A partir del projecte topogràfic de l’ampliació de la pedrera es dissenya el model tridimensional amb el qual es realitza la predicció dels nivells d’immissió. Al model predictiu s’hi ubiquen les diverses fonts de soroll d’acord amb el projecte de la planta i se’ls assigna els valors de potència acústica que generen, per tal de per determinar els nivells d’immissió a les posicions receptores de l’entorn més afectades per l’activitat. S’avalua el compliment dels valors límit normatius.