ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC D’UNA INDÚSTRIA DE TRANSFORMACIÓ MINERAL I PROJECTE DE CONTROL DEL SOROLL
(Garrotxa)

L’any 2015 es redacta l’estudi d’impacte acústic i s’analitza la influència de les diverses fonts per redactar el projecte de control del soroll d’una indústria pesada de transformació mineral.

Es realitzen els càlculs predictius resultants de l’aplicació de mesures correctores i a les diverses fonts i se’n determina l’eficàcia en la reducció dels nivells sonors en immissió i en els receptors situats a distàncies importants de la indústria i que varien entre 900 i 1500 metres. Per aquestes circumstàncies les condicions atmosfèriques tenen una gran influència en la propagació del so i la variabilitat en els nivells d’immissió serà molt elevada. Els càlculs es realitzen amb el software de predicció Predictor, type 7810, de Bruel&Kjaer i s’apliquen les correccions meteorològiques segons el mètode CONCAWE per obtenir els nivells d’immissió en diferents condicions.

La incertesa expandida de mesura s’estima de 7 dBA a la majoria de posicions sensibles més properes i per una probabilitat de cobertura del 95%.

Per aquests casos el control del soroll industrial és un repte i no només per la seva complexitat tècnica sinó per l’ambigüitat normativa en el tractament de la incertesa de mesurament. La variabilitat en els nivells mesurats és inclús superior a la diferència entre zones de sensibilitat acústica a la posició receptora.

Altres reptes són el mesurament del soroll provinent de la font d’interès i sense una influència molt important del soroll residual en el nivell sonor global i principalment pels sons naturals d’alta freqüència (HFNS).