Condicionament acústic del Centre cívic de Banyoles

L’any 2018, i a encàrrec del Departament de treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, es redacta el Projecte de condicionament acústic d’una sala polivalent al CC de Banyoles. Aquesta sala és utilitzada per diverses activitats i sovint pels avis on hi juguen a cartes i al dominó. L’elevat temps de reverberació inicial (es mesuren 1,91 segons) no en permet un ús confortable.

Es realitza la predicció del temps de reverberació que s’obtindrà amb l’aplicació de mesures correctores d’absorció sonora i mitjançant el programa de càlcul CATT-Acoustic.

 

 

 

 

 

 

 

Amb solucions relativament simples i que no comporten  modificacions en les instal·lacions existents s’obté un temps de 0,9 segons amb el recinte buit i de 0,5 segons quan està ocupat i apte per l’ús previst. El projecte s’executa en el transcurs del primer trimestre del 2020.