Habitatge modular prefabricat

Condicions acústiques exigibles segons CTE DB-HR en un habitatge unifamiliar aïllat, de l’estudi d’arquitectura LÓPEZ-PEDRERO-RODA ARQUITECTES, projecte realitzat l’any 2012.

L’habitatge és un prototip d’habitatge modular de secció circular de 4 metres de diàmetre, compost de diversos cossos d’estructura metàl·lica i panells de formigó prefabricats, i modulable a voluntat de l’interessat a l’hora de dissenyar el seu habitatge.

Es realitza el projecte del compliment de les condicions acústiques exigibles d’acord amb la normativa vigent, DB-HR, Document Bàsic de Protecció envers el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació, que tenen afectació en les solucions constructives plantejades.

http://www.newlifeconcept.com/